BT Korona

Warunki ogólne uczestnictwa w wycieczkach

powrót

Warunki ogólne uczestnictwa 
w jednodniowych wycieczkach autokarowych

 

1. Organizatorem wycieczek jest Biuro Turystyczne Korona z siedzibą w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja 5. Biuro działa zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997 roku wraz z jej późniejszymi zmianami. Biuro posiada wpis do rejestru o nr 20/0519/2004 oraz gwarancję ubezpieczeniową organizatora i pośrednika T.U. SIGNAL IDUNA S.A.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych następuje po zapoznaniu się uczestnika z programem wycieczki, ogólnymi warunkami uczestnictwa i ubezpieczenia oraz podpisaniu  zgłoszenia-umowy o świadczenie usług Turystycznych, w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym wyjazdem.

3. Podpisując zgłoszenie-umowę, uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia pozwala  uczestniczyć w wycieczkach, a kuracjusz i pacjent posiada zgodę lekarza sanatoryjnego. W przypadku wycieczek zakupionych drogą elektroniczną klient jest zobowiązany do potwierdzenia e-mailem odbioru umowy zgłoszenia, co jest jednoznaczne z akceptacją warunków ogólnych.

4.W ramach ceny jednodniowych wycieczek biuro gwarantuje: transport autokarem klasy turystycznej, opiekę pilota-przewodnika w języku polskim, a na wycieczkach zagranicznych dodatkowo: ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą oraz NNW. Biuro ubezpiecza uczestników wycieczek w T.U. SIGNAL IDUNA S.A. z siedzibą: Warszawa,  ul. Przyokopowa 31. Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczne Podróże obejmuje: Kod wariantu zg z UG BP_1 EUROPA, STANDARD(wj.1-dniowe) KL 10 000 EUR, NNW 7 000 PLN, BP 800 PLN. Umowa i warunki ogólne Ubezpieczenia są do wglądu w siedzibie biura. W cenie usługi nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży przez klienta. Klient może dodatkowo ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z imprezy.

5. Program, cenę, czas trwania wycieczki oraz ceny biletów wstępu podano w ofercie biura. Cena wycieczki nie obejmuje biletów wstępów. Bilety wstępu uczestnicy opłacają we własnym zakresie.

6. Uczestnik imprezy zobowiązany jest przestrzegać w czasie wyjazdu: przepisów celnych i dewizowych w kraju i za granicą, przepisów porządkowych w zwiedzanych obiektach oraz podporządkować się w sprawach organizacyjnych pilotowi wycieczki.

7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w wycieczce bez ponoszenia kosztów, jeżeli rezygnacja nastąpiła na trzy dni przed rozpoczęciem wycieczki. W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie krótszym niż trzy dni przed wycieczką ? bez wskazania osoby lub osób wstępujących w miejsce klienta - organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną  o rzeczywiste koszty, które poniósł w związku z realizacją umowy.  Do 24 godzin przed wycieczką klient powiadomi organizatora na piśmie o przeniesieniu praw uczestniczenia w wycieczce na inną osobę lub osoby spełniające warunki udziału w imprezie. Organizator nie zwraca wpłaconej kwoty przy rezygnacji w terminie krótszym niż 24 godz. przed imprezą.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki, jeżeli nie zostanie sprzedanych, co najmniej 35 miejsc. O odwołaniu wycieczki klient będzie poinformowany pisemnie poprzez SMS-a lub telefonicznie w terminie nie krótszym niż jeden dzień przed imprezą. Brak akceptacji przez Klienta innego terminu powoduje niezwłoczną wypłatę wpłaconej kwoty.

9.Uczestnicy wycieczek powinni posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport (dotyczy również dzieci).

10. Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie Usług  turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: 1) działaniem lub zaniechaniem klienta; 2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo 3) siłą wyższą.     

11. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym pilota. Reklamacje w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem winien złożyć w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Klient może złożyć jednocześnie propozycję zaspokojenia jego roszczeń. Po upływie tego okresu klient może zgłosić roszczenie, jeśli bez własnej winy nie mógł dotrzymać tego terminu. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji. Klientom, których skargi uznane zostaną za uzasadnione przysługuje prawo do zwrotu części świadczenia proporcjonalnie do wysokości wyrządzonych szkód.

12. W zakresie nieuregulowanym w umowie i w warunkach ogólnych uczestnictwa, mają zastosowanie przepisy: ustawy o usługach turystycznych, kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd powszechny. 


Biuro turystyczne Korona - Szklarska Poręba wycieczki tel. 75 717 29 99 | login